"Ak máš dobrý oddych rád a s udicou si kamarát,
príď nás pozrieť ešte dnes, určite si vyberieš!"
 
 
 
 

Výrobcovia

Výrobcovia/Značky


Pravidlá Veľkej Vianočnej súťaže 2017


Je to úplne jednoduché ! Stačí ak nakúpiš na našom e-shope www.hobbymalacky.sk akékoľvek produkty v celkovej hodnote minimálne 100 EURO od 23.11.2017v čase od 00:00 do 23.12.2017 do 18:00 hod vrátane. Každou takouto objednávkou sa zaraďuješ do zlosovania o štyri ceny.
 

1. Organizátor súťaže

Organizátorom propagačnej losovacej súťaže "Veľká Vianočná súťaž" (ďalej len „súťaž“) je firma Hobby - Ing.Peter Chovan, so sídlom Pavla Hallona 5732/32, 90101 Malacky, IČO: 32633211, DIČ: 1020222863, zapisaná v Živnostenskom Registri SR na Okresnom úrade Malacky, číslo živnostenského registra: 106-3293, (ďalej len "organizátor" alebo „organizátor súťaže“). Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v čase od 23.11.2017 00:00 hod. do 23.12.2017 18:00 hod..

3. Podmienky účasti v súťaži

Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže zakúpi akýkoľvek výrobok (y) v e-shope www.hobbymalacky.sk (konkrétne na stránke www.hobbymalacky.sk)

Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel.

4. Výluky z účasti v súťaži

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže t.j. firme Hobby - Ing.Peter Chovan, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. 

5. Účasť na žrebovaní

Do žrebovania o výhry v súťaži budú zaradené všetky nákupy, ktoré spĺňajú body 2., 3. a 4. Účastník súťaže môže nakúpiť aj opakovane, pričom vtedy získava šancu vyhrať aj viac cien, pretože do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vytvorený v e-shope www.hobbymalacky.sk v čase súťaže.

6. Výhry poskytnuté do súťaže

Poskytovateľom výhier do súťaže je organizátor súťaže, ktorý poskytuje do súťaže nasledujúce ceny:

 1. Giants Fishing Bivak Specialist XT Bivvy 2 Man v akciovej cene 177,- €
 2. Giants Fishing Lehátko Bedchair Fleece SPX 6Leg v akciovej cene 165,75 €           
 3. Giants Fishing Spacák All Season 2 in 1 Sleeping Bag v akciovej cene 129,72 €
 4. Giants Fishing Podložka Unhooking Mat DFX MKII v akciovej cene 59,40 €
 

7. Žrebovanie výhercov

Výhercovia budú určení na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“). Po ukončení súťaže, dňa 23.12.2017 po 18:00 hodine, organizátor vyžrebuje automaticky náhodným výberom 4 účastníkov súťaže, ktorí získajú cenu. Pre prípad nemožnosti kontaktovania vyžrebovaných účastníkov, neprevzatia výhry vyžrebovanými účastníkmi alebo pre prípad nemožnosti poskytnutia výhry vyžrebovaným účastníkom, budú vyžrebovaní aj dvaja náhradníci. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vytvorený v čase súťaže na stránke www.hobbymalacky.sk .

Žrebovanie výhercu a náhradníkov výhier sa uskutoční za prítomnosti zástupcov organizátora.

8. Vznik nároku na výhru

Výhercom výhry sa stáva účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 2 a 3 a nie je vylúčený zo súťaže v súlade so 4. bodom týchto pravidiel.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, organizátor v deň, v ktorom bolo uskutočnené žrebovanie výhry, vyzve účastníkov súťaže (na základe emailu, alebo telefónneho čísla, prislúchajúcemu k vyžrebovanému nákupu), ktorých nákupy boli v daný deň vyžrebované ako výherné, na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných organizátorom a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry.

Pre účely úspešného skontaktovania vyžrebovaného účastníka súťaže je stanovená doba 48 hodín od odoslania emailu, alebo telefonického hovoru vyžadujúceho kontaktné údaje, do ktorých musia vyžrebovaní účastníci tieto údaje poskytnúť. V prípade neúspešného skontaktovania vyžrebovaných účastníkov v uvedenej lehote, bude organizátor kontaktovať náhradníkov v poradí ako boli vyžrebovaní.

9. Poskytnutie výhry

Poskytovateľ výhier, ktorým je organizátor súťaže, poskytne výhercom výhry popísané v 6. bode najneskôr do 10.1.2018.           

Odovzdanie všetkých výhier sa uskutoční spôsobom, ktorý bude výhercom oznámený emailom alebo telefonicky. Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercom organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania výhercom organizátorom súťaže všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre.     

V prípade, ak výherca výhru odmietne alebo si ju neprevezme, organizátor vyzve náhradníka s priradeným vyžrebovaným telefónnym číslom spôsobom uvedeným v 7. bode pravidiel, a to v poradí od 1. náhradníka po 2. náhradníka. Uvedeným spôsobom sa bude postupovať až do konečného pridelenia výhry. Náhradníci budú vstupovať na miesto vyžrebovaného účastníka, ktorému nevznikol nárok na výhru. Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť organizátorovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú nárok na výhru.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas na marketingové oslovenie v súvislosti s potenciálnymi aktivitami organizátora. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité organizátorom v súvislosti so súťažou. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť organizátorom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10. Všeobecné ustanovenia

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným organizátorom.

Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s vyžrebovaným účastníkom v zmysle týchto pravidiel, nepriznanie nároku na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však k momentu odovzdania, resp. poskytnutia výhry, zrušiť túto súťaž.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v bode 6. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.          

Tieto pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.hobbymalacky.sk a v sídle organizátora, pričom organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného znenia pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť súťaž. Pokiaľ organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel.         

Cieľom tejto súťaže je propagácia značky a podpora predaja cez e-shop Hobby Malacky.

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Malackách dňa 20.11.2017

 

Akciová ponuka